วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คำถามท้ายบทที่ 1

ข้อ 1. ระบบสารสนเทศคืออะไร และระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้าง
ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารนเทศมีส่วนในการดำเนินชีวิตหลายๆด้าน ทั้งการ ซื้อขาย คำนวณ การคิด การตัดสินใจ ฯลฯ


ข้อ 2. ข้อมูลกับสารสนเทศ และสารสนเทศกับความรู้ แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงต่างๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือเสียงแต่สารสนเทศเป็นสิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ความรู้เป็นการรับรู้สารสนเทศจนถึงระดับที่สามารถวิเคราะห์ให้เข้าใจได้โดยง่าย


ข้อ 3. ส่วนประกอบสารสนเทศทั่วไปมีอะไรบ้าง
ระบบสารสนเทศประกอบด้วย ข้อมูลนำเข้าหรือการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผลและผลลัพธ์


ข้อ 4. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (CBIS) คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (CBIS) เป็นระบบซึ่งรวมความสามารถของผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสารนเทศเพื่อการดำเนินงานการจัดการ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบ 6 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) การสื่อสารและเครือข่าย (Telecommunication) กระบวนการทำงาน (Procedure) และบุคลากร (People)


ข้อ 5. จงยกตัวอย่างระบบใดๆ มา 1 ระบบ พร้อมทั้งจำแนกส่วนประกอบและเป้าหมาย
ข้อมูลนำเข้า รถยนต์ อะไหล่รถยนต์
ประมวลผล ขาย ซ่อม แต่ง
ผลลัพธ์ รถยนต์ที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย คือ ร้านรถยนต์ขึ้นชื่อที่สุด
คำถามท้ายบทที่ 3

1.จากภาพที่กำหนดให้ จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ พร้อมยกตัวอย่าง
1.1 ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกนำมารวมกัน ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลในบริษัทแห่งหนึ่ง อาจประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้ม ซึ่งแต่ละแฟ้มต่าง ก็มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ แฟ้มข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลแผนก แฟ้มข้อมูลลูกค้า แฟ้มข้อมูลสินค้า เป็นต้น

1.2 คลังข้อมูล (Data Warehouse) หมายถึง ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเฉพาะ ได้จากการใช้ หลักการหรือวิธีการเพื่อการรวมระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และแต่ละสายงานมารวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.3 ดาต้ามาร์ท(Data mart) หมายถึง คลังข้อมูลขนาดเล็กมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่าสำหรับใช้ในธุรกิจ มีขนาดของข้อมูลและค่าใช้จ่ายต่ำ การจัดทำคลังข้อมูลใช้เวลาสั้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจสะดวกกว่าการใช้คลังข้อมูลกลางขององค์การ เช่น ฐานข้อมูลบุคคล และฐานข้อมูลงานขายในรู

1.4 ดาต้าไมนิ่ง (Data mining) หมายถึงเครื่องมือและเทคนิคในการสกัด (Extract) ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ชั้นสูง จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยสามารถหารูป แบบแนวโน้ม พฤติกรรม ความสัมพันธ์ที่ซ่อนในข้อมูลเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่หรือลักษณะต่อไปนี้ 1.ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง (Association) 2.ลำดับของข้อมูล (Sequence) 3.การหากฎเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม (Classification) 4.การจัดกลุ่มของความคล้ายคลึง (Cluster) 5.การพยากรณ์ (Forecasting)

1.5 การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) หมายถึง เครื่องมือที่มีความสามารถในการค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูล จากคลังข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่างๆเช่น 1.การหมุนมิติ (Rotation) 2.การเลือกช่วงข้อมูล (Ranging) 3.การเลือกระดับชั้น (Hierarchy)

1.6 จากภาพที่กำหนด A B และ C ให้ จงระบุและอธิบายว่า A,B และC หมายถึงA คือ คลังข้อมูล (data warehouse)B คือ ดาต้ามาร์ท (data mart) C คือ OLAP , Data Mining


2. จงอธิบายถึงประโยชน์ของคลังข้อมูลที่มีต่อพนักงานปฏิบัติการขององค์การ
พนักงานสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้หลายฝ่ายทั้งองค์กร หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีระบบความปลอดภัยของข้อมูลสูงใช้งานข้อมูลได้อย่างอิสระ


3. ธุรกิจอัจฉริยะ หรือ Business Intelligence คืออะไร และมีการนำไปใช้งานอะไร
เป็นการใช้ข้อมูลขององค์การที่มีคุณค่ามาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินการทางธุรกิจกระบวนการหลักๆของธุรกิจอัจฉริยะคือ การสนับสนุนการตัดสินใจ การคิวรีการรายงาน การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (olap) การใช้งานเช่น การจัดทำประวัติของลูกค้า การประเมินถึงสภาพของตลาด การจัดกลุ่มของตลาดการจัดลำดับทางด้านเครดิต การเพิ่มความสามารถในการทำกำไร การจัดการความเคลื่อนไหวของสินค้า


4. จงยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดาต้าไมนิ่งในธุรกิจอื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ มา 3 ตัวอย่าง
1.กิจการร้านอาหาร (พยากรณ์ช่วงลูกค้าเยอะ และแนวโน้มชนิดการสั่งอาหาร)
2.กิจการร้านซ่อม (ช่วงไหนของปีที่งานเสียเยอะ ลักษณะอาการเสียที่เปลี่ยนไป)
3.ร้านขายส่งลูกชิ้น (การคิดค้นสูตรใหม่ และความต้องการของลูกค้า)5.จากปัญหาแฟ้มข้อมูลที่ได้กล่าวในตอนต้นของบทนี้ ท่านคิดว่าคลังข้อมูล และดาต้าไมนิ่งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง
1.สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ (Minimum Redundancy)
2.เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence)
3.สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้หลายฝ่ายทั้งองค์กร (Improved Data Sharing)
4.มีความคล่องตัวในการใช้งาน (Improved Flexibility)
5.สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ (High Degree of DataIntegrity)
กรณีศึกษา : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานร้านไอศครีม Iberry
ร้านไอศครีม Iberry มีคุณวิวัฒน์ และคุณอัจฉรา บุรารักษ์ เป็นเจ้าของ ปัจจุบันมี 10 สาขา ในกรุพเทพฯ 9 สาขา และต่างจังหวัด 1 สาขา Iberry เป็นไอศครีมโฮมเมดที่เน้นรสชาติของผลไม้ไทยๆ เช่น มะยม มะดัน มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ
ในช่วงแรกๆ ร้าน Iberry ประสบปัญหาในการบริหารงาน 3 ประการ ซึ่งพอสรุปประเด็นได้ดังนี้

1. ปัญหาเรื่องการควบคุมความเย็นในกรณีที่ตู้เย็นเก็บไอศกรีมมีปัญหา เช่น ไฟดับ หรือตู้เย็นเสียก็จะทำให้ไอศครีมเสียหายได้

2. ปัญหาเรื่องข้อมูลการขาย จะทำอย่างไรเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันมีการขายไอศครีมแต่ละรสชาติเป็นจำนวนเท่าไร และจะทราบได้อย่างไรว่าพนักงานขายไม่ทุจริตในการตักไอศกรีมจากถาด

3. ปัญหาการดูแลพนักงาน เนื่องจากทางร้านมีหลายสาขา ทำให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปดูแลในแต่ละสาขาได้ด้วยตนเอง จะมีวิธีใดที่จะบริหารงานในหลายๆ สาขาได้ในเวลาเดียวกัน

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารร้านไอศครีมได้มีแนวคิดที่จะนำไอที (ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย) เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีดังนี้

1. ใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิที่ตู้ไอศครีม หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เครื่องควบคุมระบบจะโทรศัพท์อัตโนมัติแจ้งให้ศูนย์ควบคุมได้ทราบ

2. ใช้ซอฟต์แวร์ Kiosque สำหรับธุรกิจห้องอาหารเข้ามาช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

3. การควบคุมดูและพนักงานร้านในแต่ละร้านในแต่ละสาขาใช้วิธีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยระบบ Network Camera สามารถบันทึกภาพและเหตุการณ์ภายในร้านได้ตลอดเวลา ลามารถดูภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำถาม


ข้อ 1. ประโยชน์ที่ร้านไอศครีม Iberry นำไอทีเข้ามาช่วยการบริหารงาน นอกจากการแก้ปัญหาข้างต้นแล้วท่านคิดว่าทางร้านยังได้รับประโยชน์ใดได้บ้าง
ประโยชน์ที่ร้านไอศครีม Iberry นำไอทีเข้ามาช่วยการบริหารงานภายในร้าน ได้แก่
1. เพื่อประหยัดเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถนำเวลาส่วนที่เหลือมาคิดสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าและปรับปรุงทำให้ร้านไอศกรีมมีความดึงดูดน่าสนใจให้มากขึ้นได้อีกด้วย
2. เพื่อได้รับรู้และรับทราบความเป็นไปในร้านไอศครีมจากโทรทัศน์วงจรปิดโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบการทำงานของพนักงานในร้านไอศครีมด้วยตนเองบ่อยๆ
3. เพื่อรับทราบข้อมูลทางการขายภายในร้านไอศครีมได้อย่างรวดเร็ว
4. เพื่อประหยัดงบประมาณในการเดินทาง และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภายในร้านไอศครีม

ข้อ 2. ท่านคิดว่าในอนาคตร้านไอศครีม Iberry สามารถนำไอทีเข้ามาช่วยงานด้านใดอีกได้บ้าง
อนาคตร้านไอศครีม Iberry สามารถนำไอทีเข้ามาช่วยงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. นำประโยชน์ GPRS มาใช้ในการเดินทางส่งไอศครีม เช่น การใช้แผ่นที่ ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางมือที่เพื่อตอบสอบดำเนินงานของพนักงานได้อย่างสะดวกสบาย
2. นำประโยชน์การโอนเงินผ่านมือถือเพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบาย
3. นำประโยชน์การใช้เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในการเข้าทำงานของพนักงาน แทนการตอกบัตรและยังสามารถนำลายนิ้วมือของพนักงานมาตรวจสอบเมื่อมีการทุจริตภายในร้านไอศครีมได้

ข้อ 3. จากแนวคิดการนำไอทีมาใช้แก้ปัญหาของผู้บริหารร้านไอศกรีม Iberry นั้น ท่านคิดว่าสามารถนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจใดได้บ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
จากแนวคิดการนำไอทีมาใช้แก้ปัญหาของผู้บริหารร้านไอศกรีม Iberry นั้น สามารถนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆได้ ดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจร้านเสื้อผ้า สามารถใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย
และการควบคุมดูและพนักงานร้านในและลูกค้าภายในแต่ละร้าน แต่ละสาขาโดยใช้วิธีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยระบบ Network Camera สามารถบันทึกภาพและเหตุการณ์ภายในร้านได้ตลอดเวลา ลามารถดูภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ธุรกิจร้านอาหารแช่แข็ง สามารถใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิที่ตู้แช่แข็ง หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เครื่องควบคุมระบบจะโทรศัพท์อัตโนมัติแจ้งให้ศูนย์ควบคุมได้ทราบ และใช้ซอฟต์แวร์ Kiosque เข้ามาช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย และการควบคุมดูและพนักงานร้านในแต่ละร้านในแต่ละสาขาใช้วิธีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยระบบ Network Camera สามารถบันทึกภาพและเหตุการณ์ภายในร้านได้ตลอดเวลา ลามารถดูภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต